DALŠÍ INFORMACE

Naše ordinace nabízí pacientovi možnost se k vyšetření předem objednat tak, aby odpadlo dlouhé čekání.Objednaní pacienti mají přednost. V případě závažnějšího akutního stavu je pacient ošetřen přednostně i bez předchozího objednání.


V případě akutního onemocnění, které je třeba řešit týž den, je možné přijít hned ráno, v době akutních případů. Nebo je možné objednat se u sestry na odpolední termín. Pokud zdravotní problém trvá déle, týdny, či měsíce, je naopak vhodné objednat se a říct tuto skutečnost sestře, vyhledá vhodný termín s dostatkem času na komplexnější vyšetření.

Recepty

Podle současných zákonů lze pacientovi předepsat dlouhodobé léky pouze na 3 měsíce. V případě, že pacient pouze potřebuje předepsat dlouhodobě užívané léky a nepotřebuje vyšetření u lékaře, podá požadavek na předpis léků sestře (osobně nebo telefonicky). Recept bude připraven do druhého dne. V případě ztráty léků může lékař vystavit nový recept, ale pacient musí počítat s tím, že lék není hrazen ze zdravotního pojištění a musí si jej zaplatit sám.
Ordinuje-li jiný lékař - specialista pacientovi léky, musí mu též vystavit recepty!!!


Telefonické konzultace

Prosíme pacienty, aby v případě telefonických dotazů směrovaných na lékaře (výsledky, zdravotní stav, užívání léků, atd.), volali v době 12:30 - 13:00. Dotazy v ordinační době ruší a zdržují provoz. 


Návštěvy v domácnosti

Návštěva lékaře v domácnosti je určena především nepohyblivým, ležícím pacientům. O návštěvu v domácnosti je možno požádat telefonicky (volat prosíme v době telefonických konzultací). Lékař podle stavu pacienta a provozně-časových možností rozhodne, kdy tato návštěva bude uskutečněna. Návštěvní služba není náhradou za rychlou záchrannou službu! (např. u akutně vzniklé bolesti na hrudi, či akutní závažné dušnosti je nutné ihned volat záchrannou službu tel: 155)


Vystavení a vedení pracovní neschopnosti (PN)

Dle oficiálních guidelines odborných lékařských společností, dle aktuálního platného zákona (č.187/2006, Zákon o nemocenském pojištění), dle dalších zákonných předpisů (např. vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., č. 563/2020 Sb.), dle jednoznačného vyjádření všech právníků věnujících se zdravotnickému právu, v neposlední řadě i zcela logicky, je stran pracovní neschopnosti (PN) dáno:

  • Pokud je PN indikována a lékař dotyčného pacienta s danou diagnózou léčí, je tedy ošetřujícím lékařem pro daný stav nebo diagnózu, potom má tento lékař / zdravotnické zařízení povinnost u pacienta PN vystavit, vést a ukončit (PN je součást léčby).
  • Odborně ani právně proto nelze postupovat tak, že pacient je někde léčen, ale pro PN (nebo pro "lístek na peníze") odeslán k jinému lékaři (k praktickému lékaři).
  • PN nevystavuje a nevede pouze lékař záchranky, LSPP a paraklinických oborů (zobrazovací metody, laboratoř, apod.), všichni ostatní ano.
  • Praktický lékař je oprávněn posuzování pracovní neschopnosti vykonávat pouze v rozsahu své odbornosti nepřesahující jeho odborné kompetence a znalosti. Pokud tak neučiní a bude vést takovou PN, může být sankcionován pokutou až 50.000 Kč. (Tedy stejnou částkou, jakou může být sankcionován specialista, který naopak PN vystavit a vést odmítne, přestože je ošetřujícím lékařem příslušného stavu nebo diagnózy).
  • Pokud léčení u specialisty skončilo a stav je stabilizován nebo již pravidelné kontroly specialistou nejsou potřeba, ale ještě je vhodné doléčení pacienta včetně PN, potom může specialista předat pacienta včetně PN k registrujícímu praktickému lékaři.


Převozy pacientů sanitními vozy

Podle platné metodiky zdravotních pojišťoven je převoz sanitou hrazen pouze do nejbližšího zdravotnického zařízení, které může danou péči poskytnout a pokud stav pacienta nedovoluje dopravu běžným způsobem (např. nepohyblivý pacient). Jinak pacient musí náklady na převoz uhradit sám, nebo doplatit rozdíl mezi nejbližším pracovištěm a pracovištěm, na které je převezen.
Poukaz na převoz sanitou vystavuje lékař, který pacienta posílá na dané vyšetření (např. indikuje-li neurolog CT vyšetření a vyžaduje-li stav pacienta převoz sanitou, je neurolog též povinen vystavit poukaz na sanitu).


Zapůjčování zdravotnické dokumentace

Podle současných zákonů nelze pacientovi zapůjčovat jeho zdravotní kartu pro potřeby jiných vyšetření. Pacient má právo nahlížet do své dokumentace za přítomnosti zdravotnického pracovníka, může požádat o vyhotovení kopií z dokumentace nebo výpisu z dokumentace (obojí je zpoplatněná služba dle ceníku).


Vyšetření nehrazená ze zdravotního pojištění

Ze zdravotního pojištění nejsou hrazena následující: různá zdravotní potvrzení ( průkazy- např. zbrojní, řidičský, svářečský, zdravotní, potvrzení o zdravotním stavu pro rekondiční pobyty), vyšetření pro komerční pojišťovny (úraz, bolestné, životní pojištění apod.), pro sociální služby (umístění do domova pro seniory, apod.), vyšetření pro zaměstnavatele (vstupní vyšetření do zaměstnání, výpis ze zdravotní dokumentace apod.), vyšetření vyžádaná pacientem ( např. vyš. krevní skupiny, jiná vyšetření). Za tyto úkony platí pacient sám. Pro tyto účely je k dispozici ceník, do kterého může pacient nahlédnout v ordinaci nebo se telefonicky zeptat na cenu.